Project Info in Bulgarian

ПРОЕКТЪТ


AGROINNOECO е проект, съфинансиран от Европейския съюз (ЕФРР) и от националните фондове на участващите страни (Гърция, Албания, България и Кипър), който се занимава с въпроса за предварително инкубацията в селскостопанския хранителен сектор (вкл. Агро / аквакултура ) като необходима стъпка за запълване на съществуващата пропаст между структурите на институциите за висше образование и развитие, за улесняване на трансфера на иновации.
Той има за цел да развие отворена иновативна екосистема, благоприятна за бизнеса в участващите страни (RIMA), базирана на 3 стълба на подхода „тройна спирала“, който ще улесни идентифицирането, съзряването и насърчаването на иновативни предприемачески идеи в селскостопанския хранителен сектор. Регионалният иновационен механизъм в агро-храните (RIMA) е иновативен механизъм (т.е. център), който включва органи и личности, обхващащи и представляващи триверижния модел в тази област, т.е. политико-академични изследвания-предприемачество, подпомагани от финансиращи органи и организации за подкрепа на бизнеса. Хъбът е предназначен за стартиране в агро-хранителното поле. Целта е да се ръководи и подпомогне всеки един да стане икономически здрав бизнес, с нужните ноу-хау за предприемачество и подкрепата на мрежата на хъба, чрез образование, наставничество и работа в мрежа. Освен това RIMA ще координира сътрудничеството на своите частични части с цел създаване и изпълнение на общи действия за развитие. Подобряването на бизнес средата, разпространението на знанията чрез хъба и създаването на мощни мрежи между звена и предприемачество са основните цели на RIMA.


Цели


Общата цел на проекта е да подобри транснационалния капацитет за иновации на бизнес сектора и да развие подходящата среда в регионите на Балканския мед, където потенциалните предприемачи, избрани от открита процедура с осъществима бизнес идея, ще бъдат обект на експериментален учебен процес включително пилотни учебни материали, свободно достъпни за всички потенциални бизнеси, които ще им помогнат да придобият разнообразните инструменти и умения, необходими за реализиране на идеите им в стартиращ бизнес.
Специфичната цел, която проектът цели да постигне, е да предостави адекватна подкрепа на МСП с цел подобряване на техния капацитет за приспособяване към променящите се социално-икономически и политически обстоятелства чрез:

  • подкрепа на иновациите в бизнес моделите,
  • насърчаване на предприятията да разработват и популяризират иновативни продукти / услуги,
  • насърчаване на работата в мрежа и клъстеринг и предоставяне на интегрирана поддръжка и управление на управлението, за да се засилят стратегиите за иновации и трансфер на технологии,
  • създаване на култура на предприемачество,
  • принос за квалифициране на млади предприемачи да създават и управляват компания самостоятелно,
  • улесняване на трансфера на иновации в сектора,
  • подпомагане на увеличаването на броя на бизнес компаниите в регионите на БМ.

Очаквани резултати

Проектът ще подкрепи обмена на ноу-хау и създаването на нови бизнеси и иновационни мрежи. Основният резултат от проекта е създаването на мрежа от експерти по предприемачество, иновации и предприемаческо образование за трансфер на знания. Освен това ще бъдат приложени действия за повишаване на осведомеността и създаване на общо разбиране за иновациите в бизнес модела и комерсиализацията на иновациите. Проектът ще насърчи необходимата обща политика за развитие на трансгранично предприемачество, а също така ще развие предприемачески умения и мислене на участниците, подобрявайки техните възможности на пазара на труда. Проектът ще развие иновационната култура и сътрудничеството в агро-хранителния сектор, жизнеспособен механизъм за откриване и съзряване на иновативните бизнес идеи и постоянна структура за изграждане на мрежа и екстроверсия на иновативните бизнес идеи и инвеститори на Agri-food. И накрая, се очаква да се увеличи привлекателността на регионите за млади и съществуващи иновативни предприемачи чрез насърчаване на социално-икономическото развитие, подпомагане на развитието на иновативно предприемачество чрез търговска експлоатация на агро-хранителния сектор и насърчаване на благоприятна за бизнеса среда за растеж и работни места.