Project Info in Albanian

PROJEKTI

AGROINNOECO është një projekt i bashkëfinancuar nga Bashkimi Evropian (ERDF) dhe nga Fondet Kombëtare të vendeve pjesëmarrëse (Greqi, Shqipëri, Bullgari dhe Qipro) i cili adreson çështjen e para-inkubacionit në Sektorin e Ushqimit (përfshirë Agri / Aquaculture ) si hap i domosdoshëm për plotësimin e hendekut ekzistues midis instituteve të arsimit të lartë dhe strukturave të zhvillimit, për lehtësimin e transferimit të inovacionit. Ai synon të zhvillojë një ekosistem të hapur miqësor ndaj biznesit në vendet pjesëmarrëse (RIMAs), bazuar në 3 shtyllat e një qasje "spirale të trefishtë" që do të lehtësojë identifikimin, pjekurinë dhe promovimin e ideve inovative të ndërmarrësisë në sektorin e agro-ushqimit.
Mekanizmi Rajonal i Inovacionit në Agro-ushqim (RIMA) është një mekanizëm inovativ (d.m.th. një qendër) që përfshin organe dhe personalitete që mbulojnë dhe përfaqësojnë modelin me tre fije në këtë fushë, dmth. organizatat e mbështetjes së biznesit. Qendra është caktuar për fillimin e ndërmarrjeve në fushën e agro-ushqimit. Qëllimi është të udhëheqim dhe ndihmojmë secilin të bëhet një biznes i shëndetshëm ekonomikisht, me njohuri të nevojshme për sipërmarrje dhe mbështetje të rrjetit të qendrës, përmes arsimit, mentorimit dhe rrjetëzimit. Për më tepër, RIMA do të koordinojë bashkëpunimin e pjesëve të saj të pjesshme me qëllim krijimin dhe zbatimin e veprimeve të përbashkëta të zhvillimit. Përmirësimi i mjedisit të biznesit, shpërndarja e njohurive përmes qendrës dhe gjithashtu krijimi i rrjeteve të fuqishme midis njësive dhe sipërmarrjeve janë objektivat kryesore të RIMA.

Objektivat

Qëllimi i përgjithshëm i projektit është të përmirësojë aftësinë e inovacionit transnacional të sektorit të biznesit dhe të zhvillojë mjedisin e duhur në rajonet e Ballkanit Med, ku sipërmarrësit potencialë të zgjedhur nga një procedurë e hapur me një ide të realizueshme të biznesit do t'i nënshtrohen një procesi mësimor eksperimental përfshirë materialin pilot të trajnimit lirshëm të disponueshëm për të gjitha bizneset e mundshme që do t'i ndihmojnë ata të përvetësojnë mjetet dhe aftësitë e ndryshme që kërkohen për të zbatuar idetë e tyre në një fillim të zbatueshëm të biznesit.
Objektivi specifik që projekti synon të arrijë është të sigurojë mbështetje adekuate për NVM-të në mënyrë që të përmirësojë aftësinë e tyre rregulluese ndaj rrethanave socio-ekonomike dhe politike të ndryshueshme, duke:

  • mbështetjen e inovacionit të modelit të biznesit,
  • inkurajimin e ndërmarrjeve për të zhvilluar dhe promovuar produkte / shërbime inovative,
  • promovimin e rrjetëzimit dhe grumbullimit dhe ofrimit të mbështetjes dhe qeverisjes së integruar të menaxhimit për të rritur strategjitë e inovacionit dhe transferimit të teknologjisë,
  • krijimin e një kulture të sipërmarrjes,
  • kontribuojnë në kualifikimin e sipërmarrësve të rinj për të gjetur dhe menaxhuar një kompani më vete,
  • lehtësojë transferimin e inovacionit në sektor,
  • duke ndihmuar në rritjen e numrit të kompanive të biznesit në rajonet BM.

Rezultatet e Pritura

Projekti do të mbështesë shkëmbimin e njohurive dhe krijimin e bizneseve të reja dhe rrjeteve të inovacionit. Rezultati kryesor i projektit është krijimi i një rrjeti ekspertësh në ndërmarrësi, inovacion dhe arsim sipërmarrës për transferimin e njohurive. Për më tepër, do të zbatohen veprime për ngritjen e vetëdijes dhe krijimin e mirëkuptimit për inovacionin e modelit të biznesit dhe komercializimin e inovacionit. Projekti do të promovojë politikën e kërkuar të përbashkët për zhvillimin e sipërmarrjes ndërkufitare dhe gjithashtu, do të zhvillojë aftësi dhe mendësi ndërmarrëse për pjesëmarrësit, duke përmirësuar mundësitë e tyre në tregun e punës. Projekti do të zhvillojë kulturë dhe bashkëpunim të inovacionit në sektorin e Agro-ushqimit, një mekanizëm i zbatueshëm për zbulimin dhe pjekurinë e ideve inovative të biznesit dhe një strukturë të përhershme për rrjetëzimin dhe ekstroversimin e ideve dhe investitorëve inovativë të biznesit Agri-ushqim. Së fundmi, pritet të rritet atraktiviteti i rajoneve për sipërmarrësit e rinj dhe ekzistues novatorë duke promovuar zhvillimin socio-ekonomik, duke mbështetur zhvillimin e ndërmarrësisë inovative përmes shfrytëzimit tregtar të sektorit Agro-ushqimor dhe duke nxitur një mjedis miqësor të biznesit për rritjen dhe vendet e punës .